Verslag bestuursvergadering 2017

Geachte Hempensenaren -Teernsers, Hempens, 18.12. 2017

Ruim 30 jaar ondersteunt de Stichting Visser Bearda gemeenschappelijke initiatieven in de dorpen Hempens en Teerns. Menig bewoner heeft direct of indirect van dit ondersteuningsfonds kunnen meegenieten.

Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van de tuinderij, het amfitheater, het kerkorgel, de aankleding van de kop van Teerns en bijdragen aan verschillende werkgroepen, comités en de Bining.

Dat was ook het idee van Reintje Visser Bearda toen zij dit fonds opzette. Zij wilde het verenigingsleven stimuleren en laten profiteren van het grootste deel van de nalatenschap van haar en haar man.

Ate Visser, was een bekend architect en aannemer in Hempens en vervulde een belangrijke positie in het dorpsleven.

Het legaat is bedoeld om innovatieve ideeën te stimuleren die nu en op de lange termijn alle inwoners ten goede komen.

Als bestuur beoordelen wij de aanvragen kritisch en willen wij Ate en Reintje eren, door de inwoners die een beroep doen op hun fonds, blij te maken met hun gift.

We hebben als bestuur duidelijk meer gekeken of de aanvragen voldoen aan de doelstellingen en speltegels. Ook spelen de sterk terug gelopen baten een rol mee.

Dit heeft geresulteerd dat besloten is om de aanvragen voor 2018 op ter schorten. Dit in overleg met de vertegenwoordiger van uit Dorpsbelang.

Dit betekent niet dat er geen aanvragen meer kunnen worden ingediend maar wel dat we gaan kijken welke aanvragen er voldoen aan de gestelde criteria. Tevens nodigen we iedereen uit om met ideeën te komen waar het dorp nu en in de toekomst plezier aan zal beleven en gebruik van kan maken.

We zijn van plan eind januari een eigen website te lanceren.

We verzamelen wij informatie omtrent het echtpaar, legaat, statutaire voorwaarden en spelregels van de stichting die aan het gebruik het legaat verbonden zijn. Verder eventuele verslagen hoe een aanvraag in te dienen.

Namens het bestuur van de Visser Bearda Stichting wensen wij iedereen hele prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2018.

Simon Spiekhout