Verslag van de 49e vergadering Visser Bearda stichting 2021

Hempens december 2021.

Beste mensen,

We hebben de jaarlijkse, 2021, vergadering van de Visser Bearda Stichting gehad de 49e .

Naast het hier bij staande verslag, voor jullie informatie wat er is besloten.

Verslag van de 49e vergadering Visser Bearda stichting.

Datum : 18 november 2021.

Aanvang : 15.30 uur

Plaats   : Kantoor Rabobank Zaailand Leeuwarden.

Aanwezig : Dhr. Jan Maarten Langbroek,

       Mevrouw Cecile L.M. Frencken en dhr. S.Spiekhout.

       Vertegenwoordiger Dorpsbelang, dhr. Gé van Zaane.

1.  Opening,

 De vergadering wordt om 15.30 uur geopend door Jan Maarten voorzitter van de                                                       Visser Bearda Stichting. Hij heet iedereen welkom.

2.  Mededelingen, 

 • Door de Corona perikelen hebben we nog steeds een kas probleem voor de Visser Bearda stichting. Wel wordt eind december 2021 een bedrag van de certificaten over gemaakt van

± € 2000,00. Dit is gerekend op basis van de nominale waarde dus minder als normaal..

                  Geen informatie wanneer men deze verplichtingen alsnog/weer zal worden uitbetaald!

     Dat betekend dat we in verband met het doorschuiven van enkele toezeggingen van

     2020 we eind 2021 de betalingen voor deze periode kunnen betalen met verkoop van de

     revenuen die er zijn door de waarde vermeerdering van het kapitaal..

     Voor 2022 rekenen we op ruim ± € 6.000,00 nodig te hebben en zullen interen op de

     revenuen door kapitaal vermeerderingen. Statutair mogen we alleen de revenuen gebruiken

     voor bijdragen.

                  Gelukkig hebben we in 2021 wel een koers stijging gehad zodat we netto er niet echt   

                  financieel op achteruit zullen gaan.

                  Volgend jaar zullen we het weer bezien, met misschien wat negatieve gevolgen, maar we

                  zijn optimistisch!

2a.De huidige bestuursleden van de Raboleden hebben ontdekt dat zij beide tegelijk uit de

     ledenraad moeten stappen. Dus eigenlijk uit het VB bestuur.

     Doordat de vergaderingen ledenraad elektronisch zijn door de Corona regels, is er weinig

     persoonlijk contact bij de leden onderling.

     Zullen proberen tenminste één lid als kandidaat te vinden om het verloop c.q. leegloop in

     het bestuur te beperken.

                 De huidige secretaris/penningmeester vind het eigenlijk ook tijd om een vervanger te

                  vinden.

                  In verband met de situatie betreffende continuïteit binnen het bestuur, hij kan nog even een

                  jaartje mee draaien.

                 Moeten wel rekening houden met wat de erflaatster wilde , één bestuurslid met een binding

                  met de PKN, nu Goutum, woonachtig in Hempens – Teerns en actief in het dorp leven.

                  Ik zal proberen de adressen te krijgen van lid of doopleden in de genoemde plaatsen.

                 Gé zal zijn oor te luisteren leggen in Hempens-Teerns voor genoemde kandidaten die er

                  aan de voorwaarden voldoen.

     ( mevrouw Jantine de Boer, Glinswei 7 bereid de functie van secretaris en penningmeester

     over te nemen met binding met kerk Goutum en wonende in Hempens).

3.  Notulen vorige vergadering.                                                                                  

       De notulen van de 48e vergadering op 22 november 2020, zijn akkoord.

4.   De jaarrekening van 2020 wordt goedgekeurd en decharge voor de penningmeester

       verleend.

5.   Begroting 2022.

      De begroting voor 2022, wordt goed gekeurd.

6.   Ingekomen brieven en verantwoording.

      Aanvragers zijn geïnformeerd van door geschoven toezeggingen  van 2020. Voor uitkeringen van

     2020 en 2021 zullen beleggingen worden verkocht op het moment dat het nodig is.(In 2019 niets  

     ontvangen, tot oktober 2021. Nu informatie dat er eind december een bedrag van ± € 2.000,00 rente

     c.q. dividend over de nominale waarde van de certificaten wordt betaald. Geen zicht of het volgend

     jaar 2022 weer wordt uitgekeerd.

 7.Aanvragen.

Verantwoording aanvraag uitgaven:

 • Van de Sint Nicolaas nog niet binnen want is nog niet jarig geweest!

Nu wel afgehandeld. Verantwoording ontvangen van 2021 t.w.  € 150,01

 • Verantwoording 2021 ontvangen van OKK, geen gecontroleerde/getekend financieel overzicht van boekjaar 2020 – 2021. Later gestuurd door Gé. (€ 1.000,00)
 • Van Dorpsbelang geen verantwoording ontvangen van het Smoelen boek voor 2021, wel gekregen, is dus klaar. Wat te doen? Is buiten de tijdlimiet volgens de regels.( € 1.000,00)

8.    De in- uitgegane brieven:

Naar aanleiding van contact met Dorpsbelang, reacties op aanvragen gestuurd. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

9.    De aanvragen 2020 en 2021.

 • Aanvraag de ‘Bining’ voor een waterontharder  2021( € 850,00) en 2020 wordt door geschoven naar 2021. (betaald).
 • Aanvraag de Stifting Freonen Tsjerke Himpens-Tearns voor 2020 t.w. boeiplanken vervangen van het baarhokje (€ 600,00) door geschoven naar 2021, Nieuwe aanvraag voor 2021 € 500,00 is OK. (betaalbaar; jaarcijfers 2021 begin 2022).
 • Aanvraag Werkgroep Sint Nicolaas verjaardag 2021 gehonoreerd. ( betaald € 150,01)
 • Aanvraag OKK voor aanschaf van geluid installatie in de Bining 2021 ( € 1.000,00 ). Hier wordt via de vertegenwoordiger van Dorpsbelang nog duidelijkheid en uitleg gevraagd aan OKK en Bining. Meer duidelijkheid over het hoe en waarom en de afspraken onderling.

Geen goed gekeurde jaarcijfers, nog geen betaling gedaan, zal verzoek doen, cijfers waren nagestuurd via Gé..

 • Aanvraag Dorps Belang voor het vernieuwen van het “Smoelen Boek” in 2021.Totaal bijdrage € 1.000,00 is OK.

 9b. De aanvragen voor 2022.

 • Aanvraag werk groep Sint Nicolaas verjaardag € 225,00. Akkoord.
 • Aanvraag de Bining voor een vloer poets machine € 850,00. Zou akkoord zijn. Maar geen goedgekeurde jaarcijfers 2020.
 • Aanvraag Lyts Begin voor nieuwe verlichting en benodigde hoogwerker en installateur. Akkoord € 500,00. Gecontroleerde financiële jaar cijfers Dorpsbelang bij gesloten, geen balans cijfers van werkgroepen die financieel onder de vlag van Dorps belang actief zijn. Ook niet van “Lyts Begin”.
 • Aanvraag Dorpsbelang voor een bijdrage voor een op te richten kunstwerk. ( €5.000,00)

Is een fors bedraag maar wel anders dan normaal zullen dan ook de waarde vermeerdering als revenuen aan wenden om hier aan te kunnen voldoe. Duidelijk binnen de regels van de erflaatster.

Opmerking; Gé van Zaane controleur financiën Dorpsbelang, is ook vertegenwoordiger bij Visser Bearda Stichting voor Dorpsbelang, kan dat zien dat als een soort belang verstrengeling en niet goed keuren. In de ontvangen gecontroleerde financiële verantwoording lijst staan helaas geen balans cijfers, van de onder de vlag van Dorpsbelang zijnde werkgroepen.

We hebben drie verschillende layouts van de financiële rapportage ontvangen waarvan twee niet getekend dus niet gecontroleerd. En niet gelijke informatie vermeld.

 • Aanvraag stichting kerk Himpens voor Urnen muur t.w. € 7.500,00. Niet gehonoreerd, Reden hoogte van het bedrag – meer als tweemaal standaard bedrag – is een investering voor het verhogen van de inkomsten stichting, strookt niet binnen de VB statuten.

10.  Rondvraag eventueel volgende vergadering.

Volgende vergadering:17 november 2022 om 16.00 uur Rabobank, Zaailand, Leeuwarden.

11.  De vergadering gesloten om  ± 16.55 uur.

Hempens, december 2021,   S.Spiekhout.

P.S.

Na gekomen zaken/info en status melding, Statuten voor bestuur.

Na de vergadering binnen gekomen – via de voorzitter – geen bericht aan secretariaat.

De vertegenwoordiger van Dorpsbelang had een kant en klare kandidaat, die ook al heeft aangegeven te willen, gevonden. Ik weet wie het is en twijfel niet aan haar capaciteit, absoluut niet .

Voor zover bekent voldoet deze kandidaat echter niet aan het gestelde, dat er een binding met de kerk, nu PKN Goutum, zou moeten zijn. Door de erflaatster duidelijk genoemd, ook in de statuten mee genomen.

Ga als te vervangen bestuurslid, zoals afgesproken, een lijst op vragen wie in deze plaatsen wel een binding heeft met de kerk bij PKV Goutum. Op die basis zoeken.

Het is nu een misschien goede suggestie, maar nu nog even niet invullen.

Ook nagekomen dat is een vraag vanuit Dorpsbelang, door hun voorzitter, via de voorzitter VB, de vraag is of de Visser Bearda Stichting garant wou staan voor € 10.000,00 voor het kunstwerk de uitvoering.

Zodat het in de tijd zo spoedig mogelijk kan starten en door gaan met het realiseren.

Zowel wij als stichting en Dorpsbelang hebben overigens € 5.000,00 toegezegd = € 10.000,00.

Heb met Ben gesproken, hun probleem voor garant staan is dat er een ALV vergadering moet worden belegd, wat veel tijd zal kosten en met de Corona beperking moeilijk te realiseren is.

(Bedrag is zoveel, dat er toestemming via ALV nodig is).

Daardoor tijd gebrek om het met de kunstenaar de voortgang verder te regelen.

Hij stelt dat er geen risico aan zit en dat zij zeker zullen terug betalen als we gedwongen worden de borg te moeten realiseren. 

Vind dat geen probleem en geloof hun, maar wil dat wel graag e.a. op papier hebben.

Kunnen dan op de vergadering van 13 januari spijkers met koppen slaan, omdat dan vastligt dat we geen risico lopen.

We zijn een stichting met statuten, waar geen borgstelling in voorkomt.

Verder hoop ik vandaag of morgen de statuten elektronische te ontvangen, zal ze dan direct door sturen.

Trip notaris moet een zeer kleine verbetering op blad 1 doen, voor het KvK nummer, tik foutje!

Met vriendelijke groet,

Simon